Table of Contents

Punerea în aplicare a cadrului de securitate cibernetică NICE: Un ghid cuprinzător

Home

Introducere

În peisajul digital de astăzi, securitatea cibernetică a devenit o preocupare critică pentru organizațiile de toate dimensiunile și industriile. Numărul tot mai mare de amenințări și atacuri cibernetice evidențiază necesitatea unor măsuri de securitate solide pentru a proteja datele sensibile și pentru a se proteja împotriva unor potențiale breșe. National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) a dezvoltat un cadru cuprinzător pentru a aborda această provocare și pentru a oferi o abordare structurată a implementării securității cibernetice. În acest articol, vom explora **Cadrul de securitate cibernetică NICE și vom discuta despre componentele și beneficiile sale cheie. Vom oferi, de asemenea, informații practice despre modul în care organizațiile pot pune în aplicare în mod eficient cadrul pentru a-și îmbunătăți poziția de securitate cibernetică.

Înțelegerea cadrului de securitate cibernetică NICE

Cadrul de securitate cibernetică NICE este o resursă strategică care oferă un limbaj comun pentru ca organizațiile să definească, să gestioneze și să comunice cerințele, competențele și sarcinile forței de muncă în domeniul securității cibernetice. Acesta urmărește să îmbunătățească reziliența generală a organizațiilor în materie de securitate cibernetică prin stabilirea unui cadru standardizat care aliniază eforturile în materie de securitate cibernetică în diverse sectoare. Cadrul oferă o taxonomie comună și o abordare structurată pentru a ajuta organizațiile să își înțeleagă nevoile în materie de securitate cibernetică și pentru a ghida dezvoltarea unei forțe de muncă calificate în domeniul securității cibernetice.

Componentele cheie ale cadrului de securitate cibernetică NICE

Cadrul de securitate cibernetică NICE este alcătuit din următoarele componente-cheie:

1. Categorii

Cadrul NICE definește șapte categorii de nivel înalt care cuprind diferitele roluri și responsabilități legate de securitatea cibernetică în cadrul unei organizații. Aceste categorii oferă o imagine de ansamblu a diferitelor aspecte ale securității cibernetice pe care organizațiile trebuie să le ia în considerare. Iată cele șapte categorii:

 • Guvernare, gestionarea riscurilor și supraveghere în materie de securitate cibernetică: Această categorie se concentrează pe stabilirea structurilor de guvernanță, pe gestionarea riscurilor și pe asigurarea supravegherii pentru a asigura practici eficiente de securitate cibernetică în întreaga organizație.
 • Aprovizionare în condiții de securitate: Această categorie se referă la procesele implicate în furnizarea în condiții de securitate a sistemelor și resurselor tehnologice, inclusiv proiectarea, achiziționarea, dezvoltarea și implementarea în condiții de securitate.
 • Securizarea și gestionarea activelor: Această categorie se concentrează pe protecția și gestionarea activelor fizice și digitale, inclusiv a informațiilor, sistemelor și dispozitivelor.
 • Protejarea și apărarea: Această categorie implică activități care vizează protejarea sistemelor, rețelelor și datelor împotriva amenințărilor cibernetice, inclusiv punerea în aplicare a controalelor de securitate, gestionarea vulnerabilităților și reacția la incidente.
 • Analyze: Această categorie se concentrează pe analiza datelor și informațiilor privind securitatea cibernetică pentru a identifica și înțelege amenințările, vulnerabilitățile și riscurile.
 • Colectarea și operarea: Această categorie implică colectarea și gestionarea datelor legate de securitatea cibernetică și operarea sistemelor și infrastructurii de securitate cibernetică.
 • Investigații: Această categorie cuprinde activități legate de investigarea și răspunsul la incidentele de securitate cibernetică, inclusiv detectarea, analiza și recuperarea incidentelor.

2. Domenii de specialitate

În cadrul fiecărei categorii, cadrul NICE împarte în continuare rolurile și responsabilitățile în domenii de specialitate. Aceste domenii de specialitate oferă o înțelegere mai granulară a sarcinilor și competențelor specifice necesare pentru a îndeplini obiectivele de securitate cibernetică din cadrul fiecărei categorii. Câteva exemple de domenii de specialitate includ:

 • Evaluarea și gestionarea vulnerabilității: Acest domeniu de specialitate se concentrează pe identificarea vulnerabilităților din sisteme și rețele și pe gestionarea eficientă a acestora prin evaluări ale vulnerabilităților, gestionarea patch-urilor și remedierea vulnerabilităților.
 • Răspuns la incidente: Acest domeniu de specialitate se ocupă de procesele și procedurile de răspuns la incidentele de securitate cibernetică și de atenuare a acestora, inclusiv detectarea, limitarea, eradicarea și recuperarea incidentelor.
 • Securitatea rețelelor: Acest domeniu de specialitate presupune asigurarea securității rețelelor de calculatoare prin activități precum monitorizarea rețelei, controlul accesului, detectarea intruziunilor și segmentarea rețelei.

Acestea sunt doar câteva exemple și există numeroase alte domenii de specialitate în cadrul NICE care acoperă diferite aspecte ale securității cibernetice.

3. Roluri de lucru

Cadrul NICE definește roluri de lucru specifice care reflectă responsabilitățile și sarcinile-cheie asociate cu posturile de securitate cibernetică. Aceste roluri de lucru ajută organizațiile să identifice abilitățile și competențele necesare pentru diferite funcții de securitate cibernetică. Iată câteva exemple de roluri de lucru definite în cadrul NICE:

 • Inginer de securitate: Un inginer de securitate este responsabil de proiectarea și implementarea controalelor și măsurilor de securitate pentru a proteja sistemele și rețelele de amenințările cibernetice.
 • Analist de amenințări cibernetice: Un analist de amenințări cibernetice examinează amenințările și vulnerabilitățile în materie de securitate cibernetică pentru a oferi informații și informații care să susțină măsuri defensive proactive.
 • Analist de centru de operațiuni de securitate (SOC): Un analist SOC monitorizează și analizează evenimentele și incidentele de securitate pentru a identifica și a răspunde la potențiale breșe de securitate.
 • Arhitect de securitate: Un arhitect de securitate proiectează și dezvoltă arhitecturi și cadre de securitate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea sistemelor și a datelor.

Aceste roluri de lucru oferă un limbaj comun pentru dezvoltarea forței de muncă, recrutarea și formarea în domeniul securității cibernetice, permițând organizațiilor să stabilească descrieri clare ale posturilor și trasee de carieră pentru profesioniștii lor în domeniul securității cibernetice.

Pentru mai multe informații despre Cadrul de securitate cibernetică NICE și componentele sale, puteți consulta pagina NICE Framework website

Beneficii ale implementării Cadrului de securitate cibernetică NICE

Implementarea Cadrului de securitate cibernetică NICE poate aduce mai multe beneficii semnificative organizațiilor:

 1. Standardizare: Cadrul NICE oferă o abordare standardizată a implementării securității cibernetice, permițând organizațiilor să stabilească un limbaj comun și o înțelegere comună a practicilor de securitate cibernetică în diferite departamente și sectoare. Această standardizare promovează consecvența și coerența eforturilor în domeniul securității cibernetice, asigurându-se că toată lumea din organizație urmează același set de bune practici. De exemplu, toate echipele implicate în protejarea și apărarea sistemelor și rețelelor vor avea o înțelegere comună a controalelor și măsurilor de securitate necesare.

 2. Dezvoltarea îmbunătățită a forței de muncă: Prin definirea unor roluri și competențe profesionale specifice, cadrul NICE sprijină dezvoltarea unei forțe de muncă bine pregătite și competente în domeniul securității cibernetice. Organizațiile pot identifica lacunele în materie de competențe și își pot alinia inițiativele de formare și dezvoltare la competențele recomandate de cadru. De exemplu, o companie poate identifica faptul că are nevoie de profesioniști calificați în securitate în cloud. Apoi pot oferi programe de formare sau certificări angajaților lor pentru a dobândi competențele și cunoștințele necesare în domeniul securității cloud, îmbunătățind astfel expertiza generală a acestora în acest domeniu.

 3. Gestionarea îmbunătățită a riscurilor: Cadrul NICE ajută organizațiile să identifice și să atenueze eficient riscurile de securitate cibernetică. Prin cartografierea rolurilor și responsabilităților de lucru cu obiective specifice de securitate cibernetică, organizațiile pot aloca resursele în mod corespunzător și pot implementa măsuri pentru a minimiza vulnerabilitățile potențiale. De exemplu, dacă o companie identifică un domeniu de specialitate de evaluare și gestionare a vulnerabilităților ca fiind esențial pentru strategia sa de gestionare a riscurilor, aceasta poate aloca resurse pentru a efectua în mod regulat evaluări ale vulnerabilităților, pentru a prioritiza eforturile de remediere și pentru a se asigura că vulnerabilitățile sunt gestionate și corectate în mod eficient.

 4. Alinierea cu reglementările: Cadrul NICE se aliniază cu diverse reglementări și orientări guvernamentale legate de securitatea cibernetică, cum ar fi Cadrul de securitate cibernetică NIST și Certificarea modelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (CMMC). Această aliniere asigură faptul că organizațiile care implementează cadrul NICE îndeplinesc, de asemenea, cerințele de conformitate stabilite de aceste reglementări. De exemplu, organizațiile din industria de apărare care trebuie să se conformeze CMMC pot utiliza cadrul NICE pentru a-și ghida practicile de securitate cibernetică și pentru a demonstra că respectă controalele de securitate cibernetică necesare.

Aceste beneficii evidențiază valoarea implementării Cadrului de securitate cibernetică NICE ca abordare strategică pentru a spori poziția de securitate cibernetică a unei organizații, pentru a îmbunătăți capacitățile forței de muncă, pentru a gestiona riscurile și pentru a respecta reglementările și orientările relevante.

Pentru mai multe informații despre Cadrul de securitate cibernetică NICE și beneficiile sale, puteți consulta următoarele resurse:

______## Punerea în aplicare a Cadrului de securitate cibernetică NICE

Acum, că am înțeles importanța și beneficiile Cadrului de securitate cibernetică NICE, să ne adâncim în pașii practici pentru a-l implementa eficient în cadrul unei organizații:

1. Evaluați starea actuală a securității cibernetice

Pentru a implementa în mod eficient Cadrul de securitate cibernetică NICE, este esențial să efectuați o evaluare cuprinzătoare a stării actuale de securitate cibernetică a organizației dumneavoastră. Această evaluare va oferi informații valoroase despre politicile, procesele și controalele existente în cadrul organizației dumneavoastră și va ajuta la determinarea alinierii acestora la cadrul NICE. Iată câțiva pași de urmat în timpul evaluării:

 1. Revizuiți politicile: Evaluați politicile și procedurile de securitate cibernetică ale organizației dumneavoastră. Examinați politicile legate de securitatea datelor, controlul accesului, răspunsul la incidente și alte domenii relevante. Determinați dacă aceste politici se aliniază cu practicile recomandate prezentate în cadrul NICE. De exemplu, dacă cadrul NICE sugerează implementarea autentificării cu mai mulți factori, verificați dacă politica organizației dumneavoastră privind controlul accesului reflectă această recomandare.

 2. Evaluați procesele: Evaluați procesele și fluxurile de lucru ale organizației dvs. în materie de securitate cibernetică. Analizați modul în care sunt efectuate în prezent sarcini precum gestionarea vulnerabilităților, gestionarea patch-urilor și monitorizarea rețelei. Comparați aceste procese cu orientările furnizate de cadrul NICE. Identificați orice lacune sau ineficiențe în procesele dvs. existente care pot fi abordate pentru a le alinia la cele mai bune practici ale cadrului.

 3. Evaluați controalele: Examinați controalele de securitate existente în cadrul organizației dumneavoastră. Aceste controale includ soluții tehnice, cum ar fi firewall-urile, software-ul antivirus și sistemele de detectare a intruziunilor, precum și controale administrative, cum ar fi formarea de conștientizare a securității și gestionarea accesului utilizatorilor. Evaluați dacă aceste controale abordează în mod adecvat riscurile de securitate cibernetică identificate de cadrul NICE. Identificați orice lacune în materie de control sau domenii în care sunt necesare îmbunătățiri.

 4. Identificați lacunele și domeniile de îmbunătățire: Pe baza evaluării politicilor, proceselor și controalelor dumneavoastră, identificați orice lacune sau domenii care necesită îmbunătățiri. Aceste lacune pot include politici lipsă sau depășite, procese ineficiente sau controale de securitate inadecvate. De exemplu, este posibil să constatați că procedurile dvs. de răspuns la incidente nu se aliniază cu practicile de gestionare a incidentelor recomandate de cadrul NICE. Documentați aceste lacune și stabiliți-le ca fiind prioritare pentru acțiuni ulterioare.

Prin efectuarea unei evaluări amănunțite a stării de securitate cibernetică a organizației dumneavoastră, puteți identifica domeniile specifice în care sunt necesare îmbunătățiri pentru a vă alinia la cadrul NICE. Această evaluare servește drept bază crucială pentru etapele ulterioare de implementare eficientă a cadrului.

Pentru îndrumări și exemple suplimentare privind efectuarea unei evaluări a securității cibernetice, puteți consulta resurse precum NIST Special Publication 800-53 and ISO/IEC 27001:2013

2. Definiți rolurile și responsabilitățile

Pentru a implementa în mod eficient Cadrul de securitate cibernetică NICE, este esențial să definiți roluri și responsabilități clare în cadrul organizației dvs. Acest pas implică alinierea categoriilor și domeniilor de specialitate ale cadrului NICE cu rolurile de lucru specifice care sunt relevante pentru organizația dumneavoastră. Iată cum puteți defini rolurile și responsabilitățile:

 1. Identificați categoriile și domeniile de specialitate relevante: Examinați cele șapte categorii de nivel înalt definite în cadrul NICE, cum ar fi guvernanța, gestionarea riscurilor și supravegherea în domeniul securității cibernetice; furnizarea în siguranță; protecția și apărarea etc. În cadrul fiecărei categorii, identificați domeniile de specialitate care sunt aplicabile organizației dvs. De exemplu, dacă organizația dvs. se ocupă de securitatea rețelelor, domeniul de specialitate “Securitatea rețelelor” ar fi relevant.

 2. Definiți rolurile de lucru: Pe baza categoriilor și domeniilor de specialitate identificate, definiți rolurile de lucru care se aliniază cu obiectivele de securitate cibernetică ale organizației dumneavoastră. Pentru fiecare rol de lucru, prezentați în mod clar responsabilitățile, sarcinile și funcțiile pe care le implică. De exemplu, ați putea defini rolul unui “specialist în gestionarea vulnerabilităților”, responsabil cu efectuarea de evaluări ale vulnerabilităților, gestionarea eforturilor de remediere și menținerea la curent cu amenințările emergente.

 3. Scrieți abilitățile și competențele: Pentru fiecare rol de lucru definit, identificați abilitățile, cunoștințele și competențele specifice necesare pentru a îndeplini în mod eficient obiectivele de securitate cibernetică din cadrul NICE. Aceste competențe pot include expertiză tehnică în domenii precum securitatea rețelelor, răspunsul la incidente sau practicile de codificare sigură. De asemenea, luați în considerare competențele netehnice, cum ar fi comunicarea, rezolvarea problemelor și gândirea analitică, care contribuie la eficacitatea rolului.

 4. Legătura către formare și dezvoltare: Odată ce rolurile și responsabilitățile sunt definite, legați-le de oportunitățile de formare și dezvoltare relevante. Identificați resursele interne sau externe care îi pot ajuta pe indivizi să dobândească competențele și cunoștințele necesare pentru rolurile lor. Acestea pot include programe de formare în domeniul securității cibernetice, certificări, ateliere de lucru sau cursuri online.

Prin definirea unor roluri și responsabilități clare, creați un cadru structurat pentru implementarea securității cibernetice în cadrul organizației dumneavoastră. Fiecare individ își cunoaște responsabilitățile specifice și competențele necesare pentru a-și îndeplini rolul în mod eficient. Această aliniere la cadrul NICE asigură faptul că organizația dvs. are o forță de muncă competentă și capabilă în domeniul securității cibernetice.

Pentru mai multe îndrumări privind definirea rolurilor și responsabilităților, puteți consulta documentul NICE Framework Work Roles Search provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

3. Identificarea lacunelor de competențe

Pentru a implementa eficient Cadrul de securitate cibernetică NICE, este important să identificați lacunele de competențe din cadrul organizației dumneavoastră. Efectuarea unei analize a lacunelor de competențe vă permite să evaluați aptitudinile și competențele cerute de cadrul NICE și să le comparați cu aptitudinile deținute de forța dumneavoastră de muncă în domeniul securității cibernetice. Iată cum puteți identifica lacunele de competențe:

 1. Revizuiți competențele din cadrul NICE Framework: Consultați cadrul NICE și rolurile de lucru și domeniile de specialitate definite de acesta. Identificați abilitățile și competențele specifice necesare pentru fiecare rol din cadrul organizației dvs. De exemplu, un rol de lucru în domeniul răspunsului la incidente poate necesita competențe precum criminalistica digitală, analiza malware și gestionarea incidentelor.

 2. Evaluați competențele actuale ale forței de muncă: Evaluați abilitățile și competențele forței de muncă din domeniul securității cibernetice. Acest lucru se poate face prin autoevaluare, sondaje pentru angajați sau evaluări ale performanței. Identificați competențele pe care le posedă în prezent indivizii și comparați-le cu competențele cerute de cadrul NICE. De exemplu, este posibil să constatați că unii angajați au expertiză în domeniul securității rețelei, dar nu au competențe în domeniul securității cloud.

 3. Identificați lacunele și stabiliți prioritățile: Analizați decalajul dintre competențele dorite prezentate în cadrul NICE și competențele existente în cadrul organizației dvs. Identificați domeniile în care există un decalaj semnificativ de competențe sau în care anumite competențe specifice lipsesc cu desăvârșire. Prioritizați aceste lacune în funcție de impactul lor asupra obiectivelor de securitate cibernetică ale organizației dumneavoastră și de disponibilitatea resurselor pentru a le aborda.

 4. Plan pentru dezvoltarea competențelor: Odată ce lacunele de competențe sunt identificate și prioritizate, elaborați un plan pentru dezvoltarea competențelor. Determinați cele mai eficiente metode pentru a acoperi lacunele, cum ar fi programe de formare, ateliere de lucru, mentorat sau resurse externe. Luați în considerare atât oportunitățile de formare internă, cât și cele externe și alocați resursele în consecință. Stabiliți obiective și termene pentru inițiativele de dezvoltare a competențelor.

 5. Monitorizați progresul și faceți ajustări: Monitorizați în mod regulat progresul inițiativelor de dezvoltare a competențelor și reevaluați lacunele de competențe în timp. Urmăriți eficacitatea programelor de formare și evaluați impactul asupra capacităților de securitate cibernetică ale forței de muncă. Ajustați-vă planul de dezvoltare a competențelor, după cum este necesar, pentru a aborda evoluția cerințelor de competențe și amenințările cibernetice emergente.

Prin identificarea lacunelor de competențe, puteți prioritiza inițiativele de formare și dezvoltare pentru a spori capacitățile forței de muncă în domeniul securității cibernetice. Astfel, vă asigurați că organizația dvs. dispune de expertiza necesară pentru a implementa în mod eficient cadrul NICE și pentru a aborda provocările în evoluție din peisajul securității cibernetice.

4. Elaborați programe de instruire

Pentru a aborda lacunele identificate în materie de competențe și pentru a vă perfecționa forța de muncă în domeniul securității cibernetice, este esențial să dezvoltați programe de formare specifice. Aceste programe vor oferi cunoștințele și abilitățile necesare pentru ca angajații dvs. să își îndeplinească eficient rolurile în cadrul Cadrului de securitate cibernetică NICE. Iată cum puteți dezvolta programe de formare:

 1. Identificați nevoile de instruire: Pe baza lacunelor de competențe identificate în etapa anterioară, determinați nevoile specifice de formare ale forței de muncă din domeniul securității cibernetice. Luați în considerare atât competențele tehnice, cât și cele non-tehnice necesare pentru diferite roluri de lucru. De exemplu, dacă există un decalaj în ceea ce privește competențele de răspuns la incidente, concentrați-vă pe dezvoltarea de programe de formare legate de gestionarea incidentelor, criminalistica digitală sau analiza malware.

 2. Aprovizionați resursele interne: Explorați resursele interne care pot fi utilizate pentru programele de formare. Acestea ar putea include experți în domeniu din cadrul organizației dvs. care pot susține sesiuni de formare sau își pot împărtăși expertiza. Resursele interne pot oferi o formare personalizată, adaptată la nevoile și provocările specifice ale organizației dvs.

 3. Furnizori externi de formare: Căutați furnizori externi de formare profesională care sunt specializați în formarea în domeniul securității cibernetice. Acești furnizori oferă o gamă largă de cursuri și certificări concepute pentru a îmbunătăți competențele în domeniul securității cibernetice. Evaluați reputația, credibilitatea și relevanța furnizorilor de formare pentru a asigura programe de formare de înaltă calitate.

 4. Certificări din industrie: Luați în considerare certificările recunoscute de industrie care se aliniază la cadrul NICE și la competențele necesare pentru forța dumneavoastră de muncă. Certificările oferă o măsură standardizată a competenței și pot spori credibilitatea profesioniștilor dumneavoastră în domeniul securității cibernetice. Printre exemplele de certificări relevante se numără Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) și Certified Information Security Manager (CISM).

 5. Aproape de învățare mixtă: Încorporați o varietate de metode de formare pentru a maximiza eficiența. Abordările de învățare mixtă, care combină modulele online, instruirea condusă de un instructor, atelierele și exercițiile practice, pot oferi o experiență de învățare cuprinzătoare. Acest lucru le permite angajaților să își aplice cunoștințele și abilitățile în scenarii practice.

 6. Învățare continuă: Recunoașteți că securitatea cibernetică este un domeniu care evoluează rapid, iar învățarea continuă este esențială. Încurajați-vă forța de muncă în domeniul securității cibernetice să participe la activități de dezvoltare profesională continuă, să participe la conferințe, să se înscrie la webinarii și să rămână la curent cu cele mai recente tendințe și cele mai bune practici din industrie.

Prin dezvoltarea unor programe de formare specifice, vă asigurați că forța dumneavoastră de muncă în domeniul securității cibernetice dobândește cunoștințele și competențele necesare pentru a implementa în mod eficient cadrul NICE. Această investiție în formare le va spori capacitățile și va contribui la o poziție de securitate cibernetică mai robustă pentru organizația dvs.

Pentru mai multe informații privind dezvoltarea programelor de formare în domeniul securității cibernetice, puteți consulta resurse precum Building an Information Technology Security Awareness and Training Program Guide provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

5. Alinierea politicilor și proceselor

Pentru a implementa în mod eficient Cadrul de securitate cibernetică NICE, este esențial să aliniați politicile și procesele organizației dvs. cu obiectivele și orientările cadrului. Acest lucru asigură faptul că practicile dvs. de securitate cibernetică sunt coerente și în conformitate cu cele mai bune practici din industrie. Iată cum vă puteți alinia politicile și procesele:

 1. Revizuirea politicilor: Începeți prin a revizui politicile de securitate cibernetică existente ale organizației dvs., inclusiv politicile legate de protecția datelor, controlul accesului, răspunsul la incidente și altele. Evaluați fiecare politică pentru a identifica domeniile în care sunt necesare actualizări sau îmbunătățiri pentru a se alinia la cadrul NICE. De exemplu, dacă organizația dvs. nu are o politică specifică pentru dezvoltarea de software securizat, este posibil să fie nevoie să dezvoltați sau să actualizați politica pentru a încorpora recomandările cadrului.

 2. Corelarea cu cadrul: Cartografiați politicile dvs. existente cu categoriile și domeniile de specialitate corespunzătoare din cadrul NICE. Acest exercițiu de cartografiere ajută la identificarea lacunelor sau a domeniilor în care politicile trebuie dezvoltate sau modificate. De exemplu, dacă organizația dvs. nu are politici legate de gestionarea vulnerabilității, puteți elabora o nouă politică sau puteți actualiza una existentă pentru a aborda acest domeniu.

 3. Ambunătățiri și actualizări: Pe baza exercițiului de cartografiere, efectuați îmbunătățirile și actualizările necesare la politicile dumneavoastră. Asigurați-vă că politicile dvs. articulează în mod clar obiectivele, cerințele și responsabilitățile descrise în cadrul NICE. De exemplu, este posibil să fie necesar să vă actualizați politica de răspuns la incidente pentru a include proceduri specifice pentru diferite tipuri de incidente, pe baza recomandărilor cadrului.

 4. Conștientizarea și formarea angajaților: Comunicați angajaților dumneavoastră politicile actualizate și oferiți sesiuni de formare sau de conștientizare pentru a asigura înțelegerea și respectarea acestora. Este important ca angajații să fie conștienți de politici și să înțeleagă rolurile și responsabilitățile lor în ceea ce privește respectarea acestora. Luați în considerare posibilitatea de a oferi exemple sau scenarii pentru a ilustra aplicarea practică a politicilor în cadrul acestora.

 5. Consistență și aplicare: Stabiliți mecanisme pentru a asigura coerența și aplicarea politicilor și proceselor aliniate. Monitorizați și evaluați în mod regulat respectarea politicilor, efectuați audituri sau evaluări pentru a identifica orice abateri și luați măsurile corective corespunzătoare. Acest lucru ajută la menținerea unei poziții solide de securitate cibernetică și demonstrează angajamentul față de implementarea cadrului NICE.

Prin alinierea politicilor și proceselor dvs. la cadrul NICE, vă asigurați că practicile de securitate cibernetică ale organizației dvs. sunt în conformitate cu standardele și bunele practici din domeniu. Această aliniere oferă un cadru clar și coerent pe care angajații trebuie să îl urmeze, îmbunătățind postura generală de securitate cibernetică a organizației dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre alinierea politicilor și proceselor la cadrul NICE, puteți consulta resurse precum NICE Cybersecurity Workforce Framework provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

6. Implementarea mecanismelor de monitorizare și raportare

Pentru a asigura eficacitatea eforturilor dumneavoastră de implementare a securității cibernetice și pentru a urmări progresele înregistrate, este esențial să stabiliți mecanisme de monitorizare și raportare aliniate la Cadrul de securitate cibernetică NICE. Aceste mecanisme vă permit să evaluați poziția de securitate cibernetică a organizației dvs., să măsurați indicatorii cheie de performanță (KPI) și să identificați domeniile de îmbunătățire. Iată cum puteți implementa mecanisme de monitorizare și raportare:

 1. Definiți parametrii și măsurătorile: Identificați parametrii și măsurătorile relevante care se aliniază cu obiectivele cadrului NICE și cu obiectivele de securitate cibernetică ale organizației dumneavoastră. Acești parametri ar trebui să ofere informații despre eficacitatea practicilor dvs. de securitate cibernetică. De exemplu, puteți urmări parametri precum numărul de incidente de securitate, timpii de răspuns, rata de succes a controalelor de securitate sau eficacitatea proceselor de gestionare a vulnerabilităților.

 2. Colectați și analizați datele: Stabiliți procese de colectare și analiză a datelor legate de metricile identificate. Acest lucru poate implica utilizarea instrumentelor de monitorizare a securității, analiza jurnalelor, scanarea vulnerabilităților sau alte tehnologii de securitate cibernetică. Prin colectarea și analizarea datelor, obțineți vizibilitate asupra stării actuale a securității cibernetice și puteți identifica tendințe, modele sau zone de îngrijorare.

 3. Raportați cu privire la indicatorii-cheie de performanță: Generați în mod regulat rapoarte pe baza datelor colectate pentru a măsura indicatorii-cheie de performanță (KPI) definiți în cadrul NICE. Aceste rapoarte ar trebui să ofere informații despre poziția de securitate cibernetică a organizației, despre progresele înregistrate în implementarea cadrului și despre domeniile care necesită atenție. De exemplu, puteți genera rapoarte lunare sau trimestriale care să evidențieze numărul de incidente, timpii de răspuns sau rata de succes a controalelor de securitate.

 4. Îmbunătățire continuă: Utilizați mecanismele de monitorizare și raportare pentru a impulsiona îmbunătățirea continuă a practicilor dumneavoastră de securitate cibernetică. Analizați rapoartele pentru a identifica zonele care necesită îmbunătățiri sau remedieri. De exemplu, dacă observați un număr mare de incidente legate de o anumită vulnerabilitate, vă puteți concentra pe îmbunătățirea proceselor de gestionare a vulnerabilităților pentru a rezolva problema.

 5. Benchmarking și comparare: Comparați parametrii de securitate cibernetică ai organizației dvs. cu standardele și cele mai bune practici din industrie. Acest lucru vă permite să vă comparați performanțele cu cele ale colegilor din industrie și să identificați domeniile în care este posibil să rămâneți în urmă sau să excelați. Benchmarking-ul ajută la stabilirea unor obiective realiste de îmbunătățire și vă permite să demonstrați progresele înregistrate părților interesate.

Prin implementarea unor mecanisme solide de monitorizare și raportare, puteți urmări eficiența eforturilor de implementare a securității cibernetice, puteți lua decizii în cunoștință de cauză și puteți îmbunătăți în mod continuu poziția de securitate cibernetică a organizației dumneavoastră. Cadrul de securitate cibernetică NICE oferă o bază solidă pentru definirea unor parametri și măsurători relevante care se aliniază cu cele mai bune practici din industrie.

Pentru mai multe informații și resurse privind Cadrul de securitate cibernetică NICE, puteți vizita site-ul NICE Framework website


Concluzie

Cadrul de securitate cibernetică NICE reprezintă o resursă valoroasă pentru organizațiile care doresc să își consolideze poziția de securitate cibernetică. Prin adoptarea acestui cadru, organizațiile pot stabili un limbaj comun, își pot standardiza practicile de securitate cibernetică și pot dezvolta o forță de muncă calificată. Punerea în aplicare a cadrului NICE necesită o evaluare cuprinzătoare a stării actuale de securitate cibernetică, definirea rolurilor și responsabilităților, identificarea lacunelor de competențe, dezvoltarea de programe de formare, alinierea politicilor și proceselor și punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente de monitorizare. Adoptarea cadrului de securitate cibernetică NICE reprezintă un pas proactiv în direcția construirii unui ecosistem de securitate cibernetică rezistent și a protejării activelor critice împotriva amenințărilor cibernetice.

Referințe

 1. Inițiativa națională pentru educație în domeniul securității cibernetice (NICE) - https://www.nist.gov/nice
 2. Cadrul de securitate cibernetică NIST - https://www.nist.gov/cyberframework
 3. Certificarea modelului de maturitate a securității cibernetice (CMMC) - https://www.acq.osd.mil/cmmc/