Table of Contents

Home

Politici și proceduri de securitate cibernetică: Cum să dezvoltați una

Introducere

În peisajul digital de astăzi, securitatea cibernetică este de o importanță capitală pentru organizațiile din toate industriile. Elaborarea unei politici cuprinzătoare de securitate cibernetică este esențială pentru a proteja informațiile sensibile, pentru a reduce riscurile și pentru a menține conformitatea cu reglementările. În acest articol, vom explora pașii cheie implicați în dezvoltarea unei politici solide de securitate cibernetică care să se alinieze la cele mai bune practici din industrie și la cerințele de reglementare. De asemenea, vom evidenția importanța standardelor din industrie, cum ar fi Risk Management Framework (RMF), National Institute of Standards and Technology (NIST) Standards, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) și Federal Information Security Modernization Act (FISMA) în elaborarea politicilor de securitate cibernetică.

Importanța politicilor și procedurilor de securitate cibernetică

Politicile și procedurile de securitate cibernetică oferă un cadru pentru ca organizațiile să stabilească orientări, protocoale și controale pentru a-și proteja activele digitale de amenințările cibernetice. Aceste politici ajută la:

 1. Mitigarea riscurilor: Prin identificarea vulnerabilităților și implementarea unor controale adecvate, organizațiile pot reduce riscul atacurilor cibernetice, al încălcărilor de date și al accesului neautorizat.

 2. Conformitate cu reglementările: Aderarea la reglementările și standardele din industrie asigură faptul că organizațiile îndeplinesc cerințele legale și evită potențiale sancțiuni și daune de reputație. De exemplu, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) este un set de cerințe de securitate pe care organizațiile care manipulează date privind cardurile de plată trebuie să le respecte pentru a asigura protecția informațiilor deținătorilor de carduri. În mod similar, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) stabilește liniile directoare pentru protejarea confidențialității și securității informațiilor medicale ale persoanelor.

 3. Protejarea datelor sensibile: Politicile și procedurile de securitate cibernetică contribuie la protejarea informațiilor sensibile, cum ar fi informațiile de identificare personală (PII) și datele financiare, împotriva accesului și divulgării neautorizate. Punerea în aplicare a mecanismelor de criptare, a controalelor de acces și a politicilor de clasificare a datelor este esențială pentru protejarea datelor sensibile.

 4. Prezervarea continuității activității: O politică de securitate cibernetică bine definită asigură reziliența sistemelor și a datelor împotriva incidentelor cibernetice, reducând la minimum timpii de nefuncționare și întreruperea operațiunilor de afaceri. Planurile de răspuns la incidente, strategiile de backup al datelor și procedurile de recuperare în caz de dezastru sunt componente esențiale pentru menținerea continuității afacerii.

Prin dezvoltarea și implementarea unor politici și proceduri eficiente de securitate cibernetică, organizațiile își pot îmbunătăți poziția de securitate, pot insufla încredere clienților și partenerilor și pot reduce potențialele riscuri financiare și de reputație.

Elemente cheie ale unei politici de securitate cibernetică

O politică cuprinzătoare de securitate cibernetică ar trebui să cuprindă mai multe elemente-cheie pentru a aborda diverse aspecte ale gestionării securității. Să explorăm aceste elemente în detaliu:

1. Guvernanța securității informațiilor

Guvernanța securității informațiilor este un element crucial al unei politici cuprinzătoare de securitate cibernetică. Aceasta oferă fundamentul pentru o gestionare eficientă a riscurilor și garantează că responsabilitățile în materie de securitate cibernetică sunt clar definite și atribuite în cadrul unei organizații.

Pentru a stabili o guvernanță solidă a securității informațiilor, organizațiile ar trebui:

 • Definiți rolurile și responsabilitățile: Să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile persoanelor implicate în gestionarea riscurilor de securitate cibernetică. Acest lucru include identificarea principalelor părți interesate, cum ar fi directorul pentru securitatea informațiilor (Chief Information Security Officer - CISO) sau echipa de securitate, și descrierea responsabilităților specifice ale acestora.

 • Stabiliți un cadru de guvernanță: Elaborați un cadru de guvernanță care să prezinte politicile, procedurile și orientările pentru gestionarea riscurilor de securitate cibernetică. Acest cadru ar trebui să se alinieze la cele mai bune practici din industrie și la reglementările relevante.

 • Definiți structurile de raportare: Stabiliți structuri de raportare care să permită o comunicare și o responsabilitate eficiente. Aceasta include definirea liniilor de raportare și a mecanismelor de raportare a incidentelor sau a preocupărilor legate de securitate.

 • Asigurați implicarea executivilor: Obțineți acordul și sprijinul executivilor pentru politica de securitate cibernetică. Acest lucru implică implicarea conducerii superioare și sublinierea importanței securității cibernetice în protejarea activelor, a reputației și a părților interesate ale organizației.

Exemplu: Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) oferă îndrumări privind guvernanța în materie de securitate a informațiilor în documentul său Special Publication 800-39

2. Managementul riscurilor

Managementul riscurilor este o componentă fundamentală a unei politici eficiente de securitate cibernetică. Acesta implică identificarea, evaluarea și atenuarea sistematică a riscurilor care pot avea un impact asupra activelor și operațiunilor informatice ale unei organizații.

Etapele-cheie ale gestionării riscurilor în contextul elaborării politicii de securitate cibernetică sunt următoarele:

 1. Identificarea riscurilor: Identificarea riscurilor și amenințărilor potențiale la adresa sistemelor, rețelelor și datelor organizației. Acest lucru poate fi realizat prin evaluări ale riscurilor, scanări ale vulnerabilității și analize ale informațiilor privind amenințările. Printre exemplele de riscuri se numără accesul neautorizat, breșele de date, atacurile malware și amenințările din interior.

 2. Evaluarea riscurilor: Evaluați probabilitatea și impactul potențial al riscurilor identificate. Acest lucru ajută la prioritizarea riscurilor în funcție de importanța lor și ghidează alocarea resurselor pentru atenuarea riscurilor. Metodele de evaluare a riscurilor pot include abordări calitative sau cantitative, în funcție de nevoile și resursele organizației.

 3. Mitigarea riscurilor: Punerea în aplicare a controalelor și a măsurilor pentru a reduce probabilitatea și impactul riscurilor identificate. Aceasta implică aplicarea celor mai bune practici din industrie, cum ar fi implementarea de firewall-uri, sisteme de detectare a intruziunilor, criptare și controale de acces. Organizațiile ar trebui să ia în considerare, de asemenea, cerințele și standardele de reglementare specifice relevante pentru industria lor.

 4. Monitorizarea și revizuirea riscurilor: Monitorizați și revizuiți în mod regulat eficacitatea controalelor implementate. Acest lucru asigură faptul că măsurile de securitate cibernetică rămân actualizate și aliniate la amenințările și vulnerabilitățile în evoluție. Evaluările continue ale riscurilor, auditurile de securitate și exercițiile de răspuns la incidente pot ajuta la identificarea lacunelor și a domeniilor de îmbunătățire.

Aderarea la cadre și standarde stabilite, cum ar fi Risk Management Framework (RMF) (Cadrul de gestionare a riscurilor) furnizat de National Institute of Standards and Technology (NIST), poate oferi o abordare structurată și sistematică a gestionării riscurilor. RMF oferă orientări și metodologii pentru ca organizațiile să gestioneze eficient riscurile.

Exemplu: NIST oferă îndrumări detaliate privind gestionarea riscurilor în publicația sa Special Publication 800-30

3. Controlul accesului și gestionarea utilizatorilor

Controalele de acces și gestionarea utilizatorilor joacă un rol esențial în asigurarea securității sistemelor și în protejarea datelor sensibile împotriva accesului neautorizat. Prin implementarea unor măsuri solide de control al accesului și a unor practici eficiente de gestionare a utilizatorilor, organizațiile pot reduce la minimum riscul de încălcare a securității datelor și de activități neautorizate.

Iată considerațiile cheie pentru controlul accesului și gestionarea utilizatorilor într-o politică de securitate cibernetică:

 1. Mecanisme puternice de autentificare: Implementarea unor metode de autentificare puternică adaugă un nivel suplimentar de securitate la accesul utilizatorilor. Autentificarea multifactorială (MFA) este o abordare recomandată pe scară largă, care solicită utilizatorilor să furnizeze mai multe forme de verificare, cum ar fi o parolă și un cod unic trimis pe dispozitivul lor mobil. Acest lucru reduce semnificativ riscul de acces neautorizat chiar și în cazul în care o parolă este compromisă.

 2. Principiul celui mai mic privilegiu (PoLP): Aderarea la principiul celui mai mic privilegiu asigură faptul că utilizatorii au doar privilegiile de acces necesare pentru a-și îndeplini funcțiile profesionale. Acest lucru limitează daunele potențiale care pot fi cauzate de conturile de utilizator compromise. Prin atribuirea de privilegii pe baza unor roluri și responsabilități specifice, organizațiile pot reduce la minimum riscul de acțiuni neautorizate și de expunere a datelor.

 3. Revizuiri periodice ale accesului: Efectuarea unor revizuiri periodice ale drepturilor de acces ale utilizatorilor este esențială pentru a menține integritatea controalelor de acces. Aceasta include revizuirea și auditarea periodică a permisiunilor utilizatorilor pentru a se asigura că acestea sunt în concordanță cu rolurile și responsabilitățile curente ale postului. Drepturile de acces ar trebui să fie revocate cu promptitudine pentru angajații care își schimbă rolurile sau părăsesc organizația pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme și date.

 4. Tehnologii de control al accesului: Implementarea tehnologiilor de control al accesului, cum ar fi soluțiile de gestionare a identității și a accesului (IAM), poate simplifica procesul de gestionare a drepturilor de acces ale utilizatorilor. Sistemele IAM oferă un control centralizat asupra aprovizionării, autentificării și privilegiilor de acces ale utilizatorilor. Aceste soluții permit organizațiilor să aplice politici de acces coerente și să simplifice gestionarea utilizatorilor în mai multe sisteme și aplicații.

Exemplu: Un cadru popular de control al accesului este Role-Based Access Control (RBAC), care atribuie drepturi de acces pe baza unor roluri predefinite. RBAC garantează că utilizatorii au acces numai la resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile. Mai multe informații despre RBAC pot fi găsite în documentul NIST Special Publication 800-207

4. Răspunsul la incidente și continuitatea activității

Un plan eficient de răspuns la incidente este esențial în peisajul actual al securității cibernetice pentru a detecta prompt, a răspunde și a recupera în urma incidentelor de securitate. Un plan bine conceput asigură faptul că organizațiile pot minimiza impactul incidentelor, își protejează activele și își mențin continuitatea activității.

Iată care sunt componentele cheie de care trebuie să țineți cont atunci când elaborați un plan de răspuns la incidente:

 1. Proceduri pentru detectarea incidentelor: Definiți mecanismele și instrumentele de detectare promptă a incidentelor de securitate. Aceasta poate include implementarea sistemelor de detectare a intruziunilor (IDS), a soluțiilor de gestionare a informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM) și a instrumentelor de monitorizare a rețelei. Alertele automatizate și monitorizarea în timp real pot ajuta la identificarea potențialelor breșe de securitate.

 2. Proceduri de răspuns: Stabiliți proceduri clare de răspuns la incidente, inclusiv rolurile și responsabilitățile persoanelor implicate. Acestea includ pași pentru evaluarea gravității incidentului, limitarea incidentului pentru a preveni daune suplimentare și inițierea măsurilor de remediere adecvate. Procedurile de răspuns la incidente ar trebui să fie documentate în detaliu și să fie ușor accesibile echipei de răspuns la incidente.

 3. Protocoale de comunicare și de escaladare: Descrieți canalele și protocoalele de comunicare pentru raportarea și escaladarea incidentelor. Astfel se asigură că incidentele sunt raportate cu promptitudine părților interesate corespunzătoare, cum ar fi echipele IT, conducerea, departamentul juridic și forțele de ordine, dacă este necesar. O comunicare eficientă ajută la coordonarea eforturilor de răspuns și la minimizarea timpului de răspuns.

 4. Recuperare și restaurare: Definiți procesele și liniile directoare pentru restabilirea sistemelor și a datelor într-o stare sigură după un incident. Aceasta poate implica efectuarea de investigații criminalistice, aplicarea de patch-uri sau actualizări și asigurarea disponibilității copiilor de rezervă pentru restaurarea datelor. Stabilirea unor obiective de timp de recuperare (RTO) și a unor obiective de punct de recuperare (RPO) ajută la prioritizarea eforturilor de recuperare.

 5. Testarea și actualizarea: Testați în mod regulat planul de răspuns la incidente prin simulări sau exerciții de masă pentru a identifica lacunele și domeniile care trebuie îmbunătățite. Încorporați lecțiile învățate din incidente reale sau cele mai bune practici din industrie. Actualizați planul în funcție de evoluția amenințărilor, a tehnologiilor și a schimbărilor din mediul organizațional.

Exemplu: United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT) oferă resurse și orientări privind planificarea răspunsului la incidente, inclusiv modele de planuri de răspuns la incidente. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul US-CERT website

Nu uitați că un plan de răspuns la incidente bine documentat și testat în mod regulat este esențial pentru gestionarea eficientă a incidentelor și pentru menținerea continuității activității.

5. Protecția și confidențialitatea datelor

În peisajul digital de astăzi, protecția și confidențialitatea datelor sunt aspecte critice ale oricărei politici solide de securitate cibernetică. Organizațiile trebuie să implementeze măsuri cuprinzătoare pentru a proteja datele sensibile și a asigura conformitatea cu reglementările relevante. Să explorăm considerațiile cheie pentru protecția datelor și confidențialitatea:

 1. Clasificarea datelor: Organizațiile ar trebui să clasifice datele pe baza sensibilității și a criticii lor. Acest lucru le permite să aplice controale de securitate adecvate și să determine privilegiile de acces. Clasificările comune ale datelor includ categoriile public, intern, confidențial și restricționat.

 2. Criptarea: Utilizarea tehnicilor de criptare, cum ar fi criptarea simetrică sau asimetrică, ajută la protejarea datelor atât în repaus, cât și în tranzit. Criptarea informațiilor sensibile adaugă un nivel suplimentar de securitate, asigurându-se că, chiar dacă datele sunt compromise, acestea rămân ilizibile și inutilizabile fără o decriptare corespunzătoare.

 3. Manipulare securizată a datelor: Punerea în aplicare a practicilor de manipulare sigură a datelor include stabilirea de orientări pentru transferul, stocarea și eliminarea datelor. Pentru transmiterea datelor sensibile ar trebui utilizate protocoale de transmisie securizate, cum ar fi protocoalele de transfer securizat de fișiere (SFTP) sau Secure Socket Layer (SSL). Stocarea datelor ar trebui să respecte standardele de criptare și mecanismele de control al accesului pentru a preveni accesul neautorizat.

 4. Conformitatea cu reglementările: Respectarea reglementărilor este crucială pentru a evita implicațiile juridice și financiare. Organizațiile trebuie să respecte reglementările relevante, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care protejează datele personale ale cetățenilor Uniunii Europene (UE), Legea privind portabilitatea și responsabilitatea în domeniul asigurărilor de sănătate (HIPAA), care protejează datele privind asistența medicală, și Legea federală de modernizare a securității informațiilor (FISMA), care stabilește standarde pentru securitatea informațiilor agențiilor federale.

Exemplu: Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament cuprinzător privind protecția datelor pus în aplicare de Uniunea Europeană (UE). Acesta subliniază cerințe stricte pentru organizațiile care gestionează datele cu caracter personal ale cetățenilor UE, inclusiv notificarea încălcării securității datelor, gestionarea consimțământului și drepturile de confidențialitate. Mai multe informații despre conformitatea cu GDPR pot fi găsite pe site-ul official GDPR website

Prin implementarea unor măsuri solide de protecție a datelor și prin asigurarea conformității cu reglementările relevante, organizațiile pot reduce riscurile asociate încălcărilor de date, accesului neautorizat și încălcării confidențialității.

6. Conștientizarea și formarea în domeniul securității

Programele de conștientizare și formare în materie de securitate sunt componente esențiale ale unei politici cuprinzătoare de securitate cibernetică. Aceste inițiative au ca scop educarea angajaților cu privire la cele mai bune practici de securitate cibernetică, creșterea gradului de înțelegere a riscurilor potențiale și abilitarea acestora de a răspunde eficient la incidentele de securitate. Să explorăm considerațiile cheie pentru implementarea unor programe eficiente de conștientizare și formare în domeniul securității:

 1. Cele mai bune practici de securitate cibernetică: Programele de formare ar trebui să acopere cele mai bune practici fundamentale de securitate cibernetică, cum ar fi crearea de parole puternice și unice, recunoașterea e-mailurilor de phishing și securizarea dispozitivelor personale. Angajații ar trebui să fie instruiți cu privire la importanța menținerii la zi a software-ului și a sistemelor și a evitării comportamentelor online riscante.

 2. Conștientizarea riscurilor: Angajații ar trebui să fie informați cu privire la diferitele riscuri de securitate cibernetică cu care se pot confrunta, inclusiv atacurile de inginerie socială, infecțiile cu malware și încălcările de date. Exemplele din viața reală și studiile de caz pot ajuta la ilustrarea consecințelor incidentelor de securitate și a importanței respectării protocoalelor de securitate.

 3. Proceduri de răspuns: Formarea ar trebui să ofere orientări clare cu privire la modul de raportare a incidentelor de securitate și de răspuns la potențiale amenințări. Angajații ar trebui să știe pe cine să contacteze și cum să escaladeze incidentele în mod corespunzător. Procedurile de răspuns la incidente, inclusiv raportarea incidentelor, canalele de comunicare și etapele de limitare a incidentelor, ar trebui să fie incluse în formare.

 4. Exerciții simulate: Efectuarea de exerciții simulate de phishing poate ajuta angajații să recunoască și să evite tentativele de phishing. Aceste exerciții implică trimiterea de e-mailuri simulate de phishing angajaților și urmărirea răspunsurilor acestora. Rezultatele pot fi utilizate pentru a oferi o formare orientată și pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare a tehnicilor de phishing.

 5. Campanii de conștientizare: Promovarea periodică a conștientizării securității cibernetice prin campanii și comunicări interne poate contribui la consolidarea conceptelor de formare. Afișele, buletinele informative și memento-urile prin e-mail pot fi folosite pentru a împărtăși sfaturi, actualizări privind amenințările emergente și povești de succes legate de incidente de securitate prevenite prin vigilența angajaților.

Exemplu: United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT) oferă o varietate de resurse de securitate cibernetică, inclusiv module de formare online, videoclipuri și postere. Site-ul lor web, us-cert.cisa.gov oferă informații valoroase pentru a ajuta organizațiile să își îmbunătățească programele de sensibilizare și de formare în domeniul securității.

Investind în programe de conștientizare și de formare în domeniul securității, organizațiile pot crea o cultură a conștientizării securității cibernetice, pot împuternici angajații să devină prima linie de apărare și pot reduce probabilitatea unor atacuri cibernetice de succes.

Concluzie

În concluzie, elaborarea unei politici robuste de securitate cibernetică este crucială pentru ca organizațiile să își protejeze activele digitale, să protejeze informațiile sensibile și să mențină conformitatea cu reglementările. Urmând cele mai bune practici și standarde din industrie, cum ar fi Risk Management Framework (RMF), NIST Standards, PCI-DSS, HIPAA și FISMA, organizațiile pot stabili o bază solidă pentru politicile și procedurile lor de securitate cibernetică.

Aceste politici și proceduri oferă un cadru pentru mitigarea riscurilor, ajutând organizațiile să identifice vulnerabilitățile, să implementeze controale și să reducă riscul de atacuri cibernetice, încălcări ale securității datelor și acces neautorizat. De asemenea, ele asigură conformitatea cu reglementările, garantând că organizațiile îndeplinesc cerințele legale și evită sancțiunile și daunele aduse reputației.

Protejarea datelor sensibile este un obiectiv principal al politicilor de securitate cibernetică. Organizațiile trebuie să stabilească protocoale pentru clasificarea datelor, criptarea, manipularea securizată a datelor și eliminarea. Conformitatea cu reglementări precum GDPR, HiPAA și FISMA este esențială în cazul manipulării datelor sensibile.

Un plan de răspuns la incidente este esențial pentru a răspunde eficient la incidentele de securitate cibernetică. Organizațiile ar trebui să elaboreze proceduri pentru detectarea, răspunsul și recuperarea incidentelor de securitate. Testarea** și actualizarea periodică a planului de răspuns la incidente este necesară pentru a asigura eficacitatea acestuia.

În plus, controalele de acces și gestionarea utilizatorilor joacă un rol vital în prevenirea accesului neautorizat la sisteme și la date sensibile. Organizațiile ar trebui să implementeze mecanisme de autentificare puternice și să definească privilegiile de acces ale utilizatorilor pe baza principiului cel mai mic privilegiu. Revizuirea și revocarea periodică a drepturilor de acces ale angajaților care își schimbă rolul sau părăsesc organizația este crucială.

În cele din urmă, programele de sensibilizare și de formare în materie de securitate sunt esențiale pentru consolidarea posturii de securitate cibernetică a unei organizații. Aceste programe îi educă pe angajați cu privire la cele mai bune practici de securitate cibernetică și le sporesc înțelegerea riscurilor potențiale. Desfășurarea de sesiuni regulate de formare, exerciții de phishing simulat și campanii de sensibilizare consolidează gradul de conștientizare a securității în întreaga organizație.

Nu uitați că securitatea cibernetică este un efort continuu, iar actualizările, formarea și evaluările periodice sunt vitale pentru a fi în fața amenințărilor în evoluție.

Exemplu: Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) oferă îndrumări cuprinzătoare privind cele mai bune practici și cadre de securitate cibernetică. Site-ul lor web, nist.gov oferă resurse valoroase pentru a ajuta organizațiile să elaboreze politici eficiente de securitate cibernetică.

Prin punerea în aplicare a unei politici cuprinzătoare de securitate cibernetică care să cuprindă aceste elemente-cheie, organizațiile își pot îmbunătăți poziția de securitate, își pot proteja activele și pot reduce riscurile reprezentate de amenințările cibernetice.

Referințe

 1. Cadrul de gestionare a riscurilor (RMF) - https://www.nist.gov/cyberframework/risk-management-framework

 2. Standardele Institutului Național de Standarde și Tehnologie (NIST) - https://www.nist.gov/cyberframework

 3. Standardul de securitate a datelor din industria cardurilor de plată (PCI-DSS) - https://www.pcisecuritystandards.org/

 4. Legea privind portabilitatea și răspunderea în domeniul asigurărilor de sănătate (HIPAA) - https://www.hhs.gov/hipaa/

 5. Legea federală de modernizare a securității informațiilor (FISMA) - https://csrc.nist.gov/topics/laws-and-regulations/laws/fisma